Försäkringsbolagens informationsplikt vid undantag i försäkringen

Försäkringsbolaget har få skyldigheter – Informationsplikten är en av de mest viktiga

Försäkringsbolaget har få skyldigheter gentemot sina kunder. Kundera, försäkringstagarna, betalar en försäkringspremie mot att försäkringsbolaget tar en presumtiv risk för att någonting ska hända den försäkrades – kan även vara andra än försäkringstagaren – egemdom, verksamhet, liv, hälsa osv. Risken ska stå i proportion till sannolikheten för skada och beräknas på ett tämligen komplicerat sätt för gemeneman. Försäkringsbolagen har inte sällan heller krångliga och om inte otydliga så tvetydliga villkor som man som försäkringstagaren väldigt sällan får vara med och säga någonting om. Vissa riskmoment kan försäkringstagaren ta bort mot en sänkt försäkringspremie. Försäkringstagaren kan även i vissa fall välja att betala högra premie mot en lägre självrisk.

Varför är försäkringsbolagets skyldigheter få? Ovisshet kring den försäkrade risken…

Om man jämför själva försäkringsavtalet så är det knappast jämlikt i någon vanlig mening. Det är försäkringsbolaget själva som valt vilken produkt de vill försäkra, de har egenmäktligt författatat försäkringsvillkoren för att inte gå i förlust utan göra vinst, de är sakmässigt överlägsna konsumenter och mindre företag utan juridisk expertis inom området – vilket är det glest med. Bolaget har många jurister på sin sida och stor kassa att processa för. Själva prestationen försäkringsbolaget ska göra är inte absolut utan endast som nämnts presumtiv. Det får med andra ord bara finnas en risk för att det så kallade försäkringsfallet inträffar. Vid livförsäkringen gäller ju något annat och där ska det i varje fall råda ovisshet när försäkringen tas i anspråk. Ovisshetsprincipen är viktig för försäkringsbolagets affärsmässiga verksamhet och skulle det inte råda någon ovisshet kring försäkringsfallet så skulle det vara oskäligt dyrt om man med säkerhet visste att försäkringsfallet skulle inräffa någon gång. I förekommande fall skulle risken minst vara tvungen att kostnadsmässigt lika i paritet med kostnaderna för skadan. Då har man inte räknat med de administrativa kostnaderna.

Vilka skyldigheter har försäkringsbolagen? Försäkringsersättning, skadestånd m.m.?

Försäkringsbolagets viktigaste skyldighet – eller förpliktelse – enligt försäkringsavtalet och försäkringsavtalslagen är att betala ut försäkringsersättning när det så kallade försäkringsfallet inträffar. Den risk försäkringstagaren låtit försäkringsbolaget ta genetemot att försäkringstagaren betalar försäkringsbolaget en försäkringspremie. Risken för försäkringsfallet får inte vara reell som ovan nämnts utan endast premumtiv. Anser försäkringsbolaget att försäkringstagaren uppfyllt sin del av avtalet ska bolaget betala ut försäkringsbeloppet som anges i försäkringsbrevet om inte annat överenskommits mellan parterns.

Informationsplikten kan få civilrättsliga konsekvenser vid sidan av de mer vanliga marknadsmässiga straff bolagen ådrar sig

Försäkringsavtalet har en speciell karaktär. Man ingår som regel avtalet i princip som vilket annat genom anbud och accept men gången vid exempelvis avtalsbrott skiljer sig markant och även i det fall man inte lämnat fullständiga eller uppriktiga uppfifter. Vilken kan utesluta ersättningen från försäkringsbolaget. Det vanliga är att försäkringsbolaget av Marknadsdomstolen åläggs att informera om undantag som kan ha betydelse för försäkringstagarens val av försäkrings för att nämna ett exempel. Försäkringsbolagets informationsplikt för vittgående och kan även få civilrättsliga konsekvenser när bolagen glömmer att informera försäkringstagaren om ett undantag i försäkringen som inskränker försäkringstagarens försäkringsskydd. Ta ett påhittat exempel där försäkringsbolaget väljer att teckna en inbrottsförsäkring med en konsument och i sina säkerhetsföreskrifter – i försäkringsvillkoren – inte skriver att försäkringstagaren måste regla sina fönster. Får försäkringstagaren sedan inbrott med en gärningsman som tagit sig in genom ett oreglat fönster kan inte heller försäkringsbolaget använda inskränkningen mot försäkringstagaren. Hade försäkringstagaren istället glömt att exempelvis låsa sin dörr och detta stått i försäkringsvillkoren som en säkerhetsföreskrift så hade bolaget sluppit ansvar. Har försäkringsbolaget glömt att informera om ett viktigt undantag för de alltså inte använda det och måste betala ut försäkringsersättning trots att kanske försäkringstagaren varit oaktsam under andra villkor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *