Allmänna villkor och bestämmelser

Allmänt om våra juridiska tjänster

Vi på Försäkringsjuristerna Stockholm förhåller oss vid uppdragsåtaganden till regler om god advokatsed och sträng sekretess. Vi efterlever alltid gällande lagstiftning och följer därutöver Försäkringsjuristerna Stockholms etiska förhållningssätt vid våra tjänsteutövanden.

Läs våra allmänna villkor och bestämmelser noga då de har betydelse för betalning osv. och din möjlighet att planera. Har du rättsskydd är det ännu viktigare att du vet vad som gäller eftersom många tenderar få fel uppfattning vad rättsskyddet egentligen skyddar mot. Trots att man har rättsskydd kan en process bli dyr. Fråga din jurist för förklaring av rättshjälp och rättsskydd.

I. Det juridiska uppdraget & dess utförande

Som klient hos Försäkringsjuristerna Stockholm får Du alltid tillgång till byråns samlade kunskap och kompetens med flera jurister/ekonomer som, beroende på ärendets komplexitet och omfattning, involveras i ett och samma ärende. Innan sådana beslut fattas, och/eller vid åtgärder som kan komma att medföra betydande merkostnader för Er, förs alltid en diskussion mellan Dig och ansvarig jurist för Ditt ärende så att dina intressen på bästa sätt tillvaratas och så att du inte råkar ut för oförutsedda utgifter. För enkelhetels skull lägger vi upp ditt ärende i olika moment där vi kommunicerar nya åtagande med dig innan vi går vidare. Då blir en ekonomiska bilden mer översiktlig och kan enklare sättas i paritet med dina mål med den juridiska processen va det än må vara.

I enlighet med gällande svensk lagstiftning är vi tvingade att avråda våra klienter från att genomföra uppdrag som inte kan anses vara till Din nytta ekonomiskt och i vissa fall förhåhåller vi oss rätten även frånträda uppdraget i sin helhet.

II. Intressekonflikt, Jäv

Försäkringsjuristerna Stockholm gör i de allra flesta fall en säkerhetsgranskning för att undvika jäv. Vid annat än generell rådgivning kan vi, i vissa fall, vara förhindrade att åta oss uppdrag eller företräda en part om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till annan klient. För att försöka förhindra dessa typer av situationer genomför vi en automatisk jävskontroll i vår databas samt en manuell kontroll innan vi åtar oss ett uppdrag. För våra klienters säkerhet. Jävskontroller genomförs inte där det anses obehövligt.

Det kan dock, trots ovan nämnda granskning och kontroller, inträffa omständigheter som förhindrar oss att företräda Er under ett pågående eller framtida uppdrag. Det är därför av stor vikt att Ni, såväl före som under uppdragets gång, förser oss med all nödvändig information som kan vara relevant vid avgörandet om intressekonflikt föreligger. Undanhåller Ni viktig information som krävs för Ert ärende tar inte Försäkringsjuristerna ansvar för detta. Nu bör redogöra uttömmande för ert problem så att ni på ett relevant sätt kan lägga upp en strategi för ditt uppdrag.

III. Arvoden för juridiskt arbete och uppdrag

Försäkringsjuristerna Stockholms arvoden: För att tillhandahålla konkurrenskraftiga och attraktiva arvoden för våra klienter baseras våra arvoden på tidsåtgången per ärende och vi följer normalt gällande gällande lagstadgad rättshjälpstaxa från Sveriges domstolar vad avser arvode, tidsspillan och reseersättning. Se arvoden för specifik prissättning. Den allmänna rättshjälpstaxan gäller i regeln även rättsskyddsersättningen i försäkringsvillkoren. Utöver våra arvoden kan kostnader för logi, övernattningar, reseersättning och andra utgifter debiteras Er. Det kan också i vissa fall pga. ärendets komplexitet debiteras högre taxa än den allmänna rättshjälpstaxan för exempel näringsidkare i försäkringsfallsärenden. I vissa andra fall bestäms arvodet efter andra faktorer som listas nedan enligt punkterna 1-5.

Utlägg som belastat firman/byrån för Ert uppdrag debiteras alltid Er i enlighet med bifogade kvittenser för utläggen.

  • Faktorer som spelar en väsentlig roll vid fastställande av arvodet:

1) Nedlagd tid i uppdragsarbetet.

2) Den kompetens och erfarenhet som uppdraget fordrat.

  • Ärendet komplexitet och speciella förutsättningar i det enskilda fallet.

3) Tidspress och -nöd i uppdraget.

4) De värden som uppdraget rör samt eventuella risker som belastar byrån i och med uppdraget.

5) Uppnått resultat.

Vid Er begäran, vid uppdragets inledande skede, kan vi förse Er med en uppskattning av ärendets totala kostnad och, beroende på uppdragets natur, kan vi avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. Vi gör en estimering och skulle arvodet bli mer kontakter vi dig för en ny diskussion.

Som klient har Du alltid rätt att kräva ut våra dagboksanteckningar i Ditt specifika ärende för att se över ”upplupna arvoden”, tidsåtgången i Ditt fall och de uppgifter som ärendet inneburit samt vilka moment som ingått i vårt arbete.

Mervärdesskatt debiteras i enlighet med gällande svensk skattelagstiftning.

IV. Fakturering

Försäkringsjuristerna Stockholms fakturering. För att Ni, på ett enkelt och bra sätt, ska kunna hålla Er informerade över ärendets kostnader och nedlagda arbete debiterar vi, om ej annat avtalats, våra arvoden, utlägg och övriga kostnader genom löpande delfakturering eller i annat fall genom à conto som är en form av förskottsbetalning. Vi fakturerar dock i de allra flesta fall när det aktuella arbetet är utfört. Eftersom vi lägger upp uppdraget i moment så det ska bli mer överskådligt ekonomiskt för Dig som kient.

För företag gäller en förfallotid normalt från tio dagar medan privatpersoner har en tid på 30 dagar att betala fakturor om annat inte överenskommits (se nedan om förfallodatum).

Vi kan.som sagt, efter överenskommelse lägga upp ert ärende i olika moment för att vid varje nytt delmoment ta en diskussion om det fortsatta ärendets tidsomfattning, ekonomiska utlägg för Er som klient.’

Fakturering sker i första hand till juristbyrån du anlitet 

Observeraa att vi väljer om vi fakturerar dig som klient eller om vi avvaktar rättsskyddet för att skicka det i försäkringsbrevet angivna rättsskyddet med den delen av kostnaderna till försäkringsbolaget och dig som klient. Försäkringsbolaget betalar dock endast ut en liten del av arvodet trots att det är från byrån utfört arbete och många klienter får uppfattningen att det är försäkringsbolaget som ska betala alla kostnader.  Så är det alltså inte. Du är själv skyldig att betala de fakturor som du erhåller från juristbyråns ekonomiavdelning.

Var tydlig med vad du vill av byrån, avtal ingås enkelt och det krävs inte att du signerat fullmakt för att ett avtal om uppdrag ska ingås

Det kan vara så att man som försäkringstagare i slutänden inte blir beviljad försäkringsersättning av en eller annan anledning och då riskerar byrån att få stå inte bara egna personalkostnader utan även motparts- och processkostnader. Det är alltså du som har anlitat juristbyrån för att få hjälp – ofta mot ett försäkringsbolag – som är den är betalningsskyldig i första hand. Inte försäkringsbolaget. De väljer själva vad vilka kostnader de vill stå.Vi samarbetar inte med försäkringsbolagen och är helt självständiga från alla försäkringsbolag som är våra motparter då vi arbetar för försäkringstagaren. Eventuella betalningsanspråk som inte regleras av försäkringsbolaget riktas mot dig som klient och byråns nerlagda tid å dina vägnar. Det krävs inte att få du undertecknat en fullmakt eller skrivit på ett dokument för att ett avtal ska ingås mellan dig och juristbyrån. Avtal ingås normalt när man bestämmer hur man ska göra framledes och ofta exv. via e-post korrespondens eller vid kontorsmöten där man ofta överenskommer hur man ska lägga upp strategi o.d. Fullmakt krävs i första hand för att kunna föra er talan emot motparter och särskilt myndigheter.

Delfakturering och á contobetalning

Delfakturering sker månadsvis eller genom annan, avtalad eller rimlig, tidsintervall. Vid preliminär fakturering ”à conto” dras den förskottsbetalda summan av från delfaktura eller slutfaktura. Vid slutfaktura anges ärendets totala belopp och inbetalt à contosaldo. Vi arbetar sällan á conto och skickar först ut betalningsunderlag när vi utfört de delmoment i arbetet som överenskommits.

Förskottsbetalning – á contobetalningar direkt eller genom försäkringsbolaget

Rättsskyddet är en form av förstkottsbetalning och försäkringsbolagen betalar ofta endast ut en tredjedel såsom förskott. Du betalar självrisken men är själv ansvarig för att försäkringsbolaget ska betala sina delar av kostnaden. Så är inte alltid fallet och det kan vara bra att föra en tydlig dialog med sitt försäkringsbolag angående detta så man inte riskerar att blir återbetalningsskyldig till juristbyrån. Du har anlitat juristbyrån och har ett avtal med denna i första hand.

Vid vissa typer av ärenden kan vi begära förskottsbetalning innan vi påbörjar ett uppdrag. Förskottsbetalningar avser att reglera kommande fakturor och ärendets slutfaktura kan därav bli såväl högre som lägre än det förskottsinbetalda beloppet.

Som regel kräver vi alltid förskottsbetalning om Du:

1) saknar rätt till rättsskydd/rättshjälp eller råder osäkerheter kring Din möjlighet att få detta beviljat,

2) om Du har betalningsanmärkningar eller då Ditt ärende rör skulder, skatter eller annat som kan komma att försätta Dig i ekonomiskt trångmål

3) om Ditt ärende, av andra skäl än de anförda, ger fog för att begära en förskottsbetalning. Observera att en förskottsbetalning är ett stående förskott, som redovisas då uppdraget avslutas. Förskott avräknas således inte vid den fakturering som sker löpande, om inte annat överenskommits.

Avbetalning, vid vissa fall

Vid avbetalning av fordran tillkommer en avbetalningskostnad per faktura som utgörs av en administrativ avgift per faktura samt en uppläggningsavgift för avbetalningsplanen enligt följande:

6 månader – 500 kr uppläggningsavgift samt 100 kr tilläggsavgift/betalningstillfälle.

12 månader – 1 000 kr uppläggningsavgift samt 50 kr tilläggsavgift/betalningstillfälle.

24 månader – 2 000 kr uppläggningsavgift samt effektiv ränta om 5 % av totala fordran/betalningstillfälle.

36 månader – 3 000 kr uppläggningsavgift samt effektiv ränta om 8 % av totala fordran/ betalningstillfälle.

OBS! Viktig information om våra avbetalningsplaner!

  • Belopp under 10 000 kr medger ej avbetalning. Om annat inte avtalats.
  • Belopp under 20 000 kr medger ej en avbetalning på längre tid än 12 månader.

Förfallodatum

Våra fakturor förfaller, vid normalfallet och där inget annat avtalats, 10 dagar efter fakturadatum. För privatpersoner kan en längre tid avtalas. Normalt 20-39 dagar.

Vid sent betalda belopp beräknas dröjsmålsränta i enlighet med svensk räntelagstiftning från förfallodagen. Byrån äger därtill rätten att upphöra med vidare arbeten för klienten eller frånträda uppdraget i sin helhet.

Påminnelse/inkasso

Vid påminnelse av förfallen faktura debiteras klient en påminnelseavgift om 50 Kr.

Inkassoåtgärder av förfallen fordran sker i enlighet med inkassolagstiftning.

V. Rättsskydd via försäkring

Om Ni innehar rättsskydd via Er hemförsäkring (eller företagsförsäkring) kan Ni, under vissa förutsättningar och till viss utsträckning, få kostnaderna för vårt arvode ersatt. Normalt betalar Du 20-25% medan försäkringsbolagets rättsskydd betalar övriga rätts- och ombudskostnader.

Rättsskyddsersättningen är vanligtvis villkorad på olika sätt och täcker inte, per automatik, alla ombudskostnader som ärendet kan inbegripa. Ni ställs som betalningsansvarig för de belopp som överstiger försäkringsbolagets ersättning. Villkoren för Ert rättsskydd kan fås genom kontakt med Ert försäkringsbolag.

Försäkringsjuristerna Stockholm är inte bunden av de ersättningsnormer som försäkringen eller Advokatsamfundet gör gällande och äger därtill rätten att, oaktat rättskydd, begära ersättning av Er i enlighet med ovanstående, löpande, faktureringsmodell.

*Observera att du har anlitat Försäkringsjuristerna Stockholm och inte ditt försäkringsbolag, varför Försäkringsjuristerna i vissa fall fakturerar dig för nerlagt arbete och inte ditt försäkringsbolag. Du kan få hjälp med rättsskyddsansökan av Oss men du måste själv kräva ersättningen från försäkringsbolaget. Om vi inte överenkommer annat. Skulle ditt ärende överstiga det belopp är angivet i ditt försäkringsbrev eller skulle rättskydd inte beviljas av någon anledning så är du själv betalningsansvarig mot Försäkringsjuristerna Stockholm AB. Du är också själv skyldig att betala det timarvode som överstiger gränsen för ditt beviljade rättsskydds. Som normalt ligger på 100 timmar. Det är du som anlitat juristfirman och du kan inte kräva tillbaka pengar från juristfirman om ditt rättskydd inte skulle beviljas av ditt försäkringsbolag av anledning vilken må det än vara.

VI. Allmän Rättshjälp

Som privatperson kan Ni, i vissa fall, ha rätt till allmän rättshjälp vid Ert ärende. Om Ni vill söka allmän rättshjälp skall detta meddelas av Er vid det inledande mötet. Vid dessa typer av ärenden finns särskilda villkor och särskild debitering som ansvarig jurist för Ditt ärende förklarar vid det inledande mötet.

VII. Ansvar

Försäkringsjuristerna Stockholms ansvar för ren förmögenhetsskada som Ni kan vållas till följd av fel eller försummelse från vår sida under pågående uppdrag, är begränsat till fem gånger arvodet för uppdraget med maximal betalning till en och en halv miljon svenska kronor (1.500.000:-) i enlighet med den ansvarsförsäkring som Försäkringsjuristerna Stockholm innehar.

Vårt ansvar gentemot Er ska reduceras med alla belopp som kan utfås enligt någon försäkring som Ni har tecknat eller som har tecknats för Er eller enligt avtal.

Avtal om uppdragsåtagande är bundet till Försäkringsjuristerna Stockholm och inte någon fysisk person med anknytning till bolaget.