Vi erbjuder även Notarius Publicus tjänster. Det kan handla om att döda handlingar eller bestyrka olika dokument eller bevittna olika affärsrättsliga moment. Mer info kommer inom kort.

Britta M. Kjellin jur. kand., Notarius Publicus och delägare på EC Juristbyrå är förordnad Notarius Publicus i Eda kommun och närvarar vid legalisering av olika typer av värdehandlingar såsom bevittnandet av namnteckningar, behöriga firmatecknare, fullmakter, kopior. översättningar samt bistå vid företagsöverlåtelser m.m.

Notarius Publicus brev

Notarius Publicus kan också vara vittne då förvaringsutrym tillsluts eller öppnas eller i andra fall då förseglingar bryts upp eller sluts t.ex. då bankfack ska öppnas vid bortgång i familjen.

Som Notarius Publicus redogörs även för förklaringar om rättsförhållanden av ekonomisk betydelse och tradition till tredje man.

Notarius Publicus kan också bekräfta att en myndighet eller annan person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller kompetens/behörighet att företräda någon annan.

Notarius Publicus bestyrker även adoptioner, utfärdar apostille, närvarar vid förättningar m.m.