Privatperson

Timkostnad, / timme         (inklusive moms)              1 654 kr

Reseersättning deb. / mil                                                50 kr

Företag

Timkostnad, / timme         (exklusive moms)                1595 kr

Reseersättning deb. / mil                                                50 kr

Akuta ärenden / Prio.ärenden                                        2550 kr

Myndighet

Timkostnad, / timme         (exklusive moms)                 1324 kr

Reseersättning deb. / mil                                                 50 kr

Försäkringsärenden – privatperson, företag och myndighet

Timkostnad, / timme         (exklusive moms)                 1995 kr

Akuta ärenden / internationell anknytning                    2550 kr

(Obs. Det kan förekomma ändringar i arvodering för försäkringsärenden, det åligger försäkringstagaren. Normalt kan vanligt taxa även för vissa försäkiringsärendet överenskommas beroende på ärendets komplexitet och andra faktorer i ärendet.)

 

Domstols- och ombudsarvode för år 2016 – för rättshjälp och rättskydd vid tvist

Rättshjälpstaxan för år 2016 (inklusive moms)               1654 kr

Vi följer i övrigt den allmänna gällande rättshjälpstaxan för gällande år och följer på samma sätt prisbasbeloppets utveckling År 2016:s prisbasbelopp är 44.300 kr.  Observera att tvister i vissa fall måste övergå ett halvt prisbasbelopp för att det ekonomiska biståndet ska beviljas.

 Avboka möten debiteras om inte de avbokas inom rimlig tid

Kontorsmöten/-bokningar ska avbokas av klienten 24 timmar före mötet om klienten av något skäl inte kan komma mötet. Sker kontorsbokningen inom 24 före mötet ska avbokningen göras minst 12 timmar före angiven kontorstidsbokning. Icke avbokade möten faktureras kund som vanligt enligt taxan ovan.

Löpande fakturering eller på förhand bestämt arvode

Vi använder normalt löpande faktureringsmetod där vi fakturer per nerlagd timme i ert ärende. Det går också under vissa omständigheter bestämma ett på förhand fastslaget arvode för våra uppdragsåtaganden. Ändringar i den löpande faktureringen ska göras skriftlig och godkännas av båda parter.

 

Om inget avtalats skiftligen mellan klienten och juristbyrån gäller ovanstående.