Avtal mellan privatpersoner – Skriva avtal

Avtal och kontrakt behövs både i privat- och i affärslivet. Genom ett formaliserat kontrakt säkrar du upp din rätt i förhållande till en affärspartner och i privatlivet säkrar du upp din ekonomi i förhållande till en familjemedlem eller så säkerställer deras rätt i förhållande till andra familjemedlemmar (make/maka och sambos) genom exempelvis ett testamente eller ett samboavtal eller äktenskapsförord. Ett skriftligt avtal är alltid att rekomendera.

 

Samboavtal, bouppteckning och testamente – Ställa skuldebrev som säkerhet

Ett testamente säkrar upp din rätt ekonomiskt gentemot oönskade mottagaren av ens kvarlåtenskap. Ett testamente utgör en sista önskan och är ett bra sätt att säkra upp privata tillgångar. Arvsskatten slopades år 2006 och många har inte uppdaterat sina testamenten sedan dess. Något många arvingar sedan 2006 har blivit varse. Sambolagen har samma rättigheter som äktenskapet och allt eftersom förhållandet drar ut på tid så sammanvävs sambors gemensamma egendom. Har den ena sambon större ekonomiska tillgångar och man är osäker på varandras intentioner så kan samboavtalet vara en lösning på oönskade händelser.

 

Göra bodelning och bouppteckning – Upprätta äktenskapsförord

Behöver du ett äktenskapsförord, ett bodelningsavtal eller hjälp med att göra en bouppteckning vid äktenskapsskillnad – kontakta en av våra avtalsjurister för vidare rådgivning och konsultation. Ett äktenskapsförord exempelvis säkrar upp din rätt gentemot en äkta make eller maka. Behovet av äktenskapsförord ligger givetvis hos den som har störst ekonomiska tillgångar. När man är gifta blir allt man inte avtalar som enskild egendom en del av giftorättsgodset som innebär att man delar på det gemensamma boet vid en skiljsmässa eller vid fall av den enes bortgång. Utan ett skriftligt avtal kan ett mindre kortvarigt äktenskap bli en dyr affär som man sent får ånga. Säkra upp dina tillgångar genom ett avtal i någon form. Berätta din situation för oss så sköter vi resten.

Man måste ofta säkra upp sin privatekonomi gentemot familjemedlemmar och släkringar. Det brukar vara känsligt att tala om men om man inte säkrar upp sina tillgångar genom exempelvis ett samboavtal kan man en dag stå där och få dela hälften av allt man äger med någon som kanske inte har med sig något till det gemensamma boet och då kan fördelningen tyckas orättvis men lagstftaren har gett den svagare parten ett särskilt skydd. Ett testamenten kakn med fördel upprättas för att undvika att ens bröstarvingar, dvs. barnen, blir förfördelade när arvet ska delas. Ett testamente är var och ens sista vilja där man fördelar sina tillgångar/kvarlåtenskap på det sätt man själv anser vara bästa möjliga dispositionen till de efterlevande.

Kontakta Oss för säkerställandet av Din ekonomi genom ett tydligt och välformulerat avtal