Rättshjälp och Rättsskydd

Har du hemförsäkring eller uppfyller kriterierna för rättshjälp så får då du ofta ekonomisk hjälp för att täcka dina ombuds- och rättegångskostnader. Då behöver du inte vara orolig för att du inte ska klara den ekonomiska belastningen en rättslig process trots allt innebär. Rättshjälp eller rättsskydd kan vara din möjlighet att få dina ekonomiska kostnader täcka. Rättsjhjälp och rättsskydd är två olika former av ekonomiska rättsmedel du har rätt till antingen genom din försäkring (hemförsäkringen innehåller ett rättsskyddsmoent liksom företagsförsäkringen som också brukar innefatta ett sådant moment). Rättshjälp ansöka du om hos rättshjälpsmyndigheten.

Vi hjälper Er att ansöka om rättshjälp och rättsskydd. Kontakta oss.

Tillämpningsområdena mellan rättshjälp och rättsskydd är i mångt och mycket desamma med appliceringsområdena som största skillnad. Vissa tvister omfattas inte i den ena och den andra kan utesluta den ena.

RÄTTSHJÄLP – ansök om rättshjälp

Rättshjälp, söker du vanligen hos rättshjälpsmyndigheten som är en socialskyddslagstiftning, en sista möjlighet genom statliga bidrag få dina rättegångskostnader täcka av statliga medel. Enligt huvudregeln är rättshjälp endast möjligt om du saknar den ekonomiska medel för den tröskel som gäller vid varje tidpunkt för rättshjälp. Saknar du även rättsskydd finns det möjligheter att du kan beviljas rättshjälp.

Observera dock att det inte per automatik att Du kommer beviljas rättshjälp om Du saknar egna ekonomiska medel eller t.ex. en hemförsäkring – vi vilken du ofta har ett rättsskyddsmoment. Inte heller betyder rättshjälp att Du helt blir befriad från betalningsansvar eller att rättshjälp kan vara aktuellt på alla typer av juridiska ärenden och tvister. Rättshjälpen stannar som regel dessutom vid maximalt 100 timmar. Det innebär att Din jurist kan hjälpda dig i 100 timmar i normalfallet.  Det är alltså inget ovanligt att Du själv får föra Din talan inom högre rätt om ett beslut i tingsrätten skulle överklagas till hovrätten. – Ditt ombud ska dock förbereda Dig inför en sådan händelse.

Om Du får Rättshjälp får Du själv betala mellan 2 – 40% av Dina rättegångskostnader (s.k. rättshjälpsavgift), beroende på vad Du har i årlig inkomst. (se beräkningstabellen nedan).

Under vilka omständigheter ges rättshjälp och vem beviljas rättshjälp?

Bara privatpersoner kan få rättshjälp. Även dödsbon kan i vissa fall beviljas rättshjälp. Företag, föreningar, organisationer m.m. är alltså inte berättigade rättshjälp utan får i bästa fall förlita sig på att man har rättsskydd genom försäkringen.

Innan rättshjälp inträder ska som regel en timmes rådgivning, enligt rättshjälpslagen, betalas av Dig som avgift för rättshjälpen. Rättshjälpen kan även i vissa fall innefatta täckningen av kostnader för  sakkunniga personer, bevisning och andra utgifter.

Rättshjälp kan du bara få vid ärenden som inte går att lösa inom 2 timmar men som regel får man inte heller rättshjälp om ärendet rör ett värde som är mindre än ett halvt basbelopp (år 2014: 44.400 kronor). Om Du till exempel har en tvist som rör ett konsumentköp eller en mindre bilreparation där värdet på cykeln eller bilreparationen är mindre än 22.250 kronor är Du inte berättigad rättshjälp enligt rättshjälpslagen. Paterna får här i regel ersätta sina egna rättegångskostnader.

För att få rättshjälp får Du heller inte ha ett ekonomiskt underlag (dvs. summan av Dina löneförvärv, försörjningskostnader, förmögenhet i övrigt och skulder) som överstigsr 260.000 kronor per år.

Dina inkomster – försörjningsbörda (barn m.m..) + förmögenhet – skulder = (se beräkningstabellen nedan).

Enligt rimligjhetsprincipen ska det också vara skäligt ur ett objektivt perspektiv att staten ska bekosta rättsliga kostnader genom rättshjälpen.

Vad inbegriper rättshjälpen för typer av ärenden

Rättshjälp kanbeviljas för hela eller delar av dina juridiska kostnader upp till  100 timmar. Domstolen kan också vid särskilda skäl utvidga rättshjälpen. Rättshjälpen kan även användas för att täcka tolkkostnader, bevisningskostnader, översättning av delgivningar och juridiska dokument m.m.

Rättshjälp kan även ges för särskild medlare. Vi är särskilda medlare vid Sveriges domstolar i bland annat avtals- och försäkringsfrågor.

Följ länken för särskild medling där våra jurister är särskild utsedda medlare vid Sveriges domstolar: http://www.domstol.se/Tvist/Sarskild-medling/Forteckning-over-sarskilda-medlare1/

Beräkningstabell:

Ditt ekonomiska underlag

Dina egenavgifter i procent

Minsta nominella belopp Du måste betala.

0 – 50 000 kr

två procent

—–

50 000 – 100 000 kr

fem procent

500 kr

100 000 – 120 000 kr

tio procent

1 000 kr

120 000 – 150 000 kr

tjugo procent

1 500 kr

150 000 – 200 000 kr

trettio procent

2 000 kr

200 000 – 260 000 kr

fyrtio procent

5 000 kr

Du kan läsa mer om rättshjälp på Sveriges domstolars hemsida.

RÄTTSSKYDD – ansök om rättsskydd

Du som har hemförsäkring eller villaförsäkring har som regel ett rättsskyddsmoment i din försäkring. Rättsskyddsbestämmelserna brukar finnas i slutet av försäkringsvillkoren och brukar vara ganska enkla att tolka. Rättsskyddet träder in vid tvist och täcker som sagt stora delar av dina ombudskostnader. Om det så är regressvis från försäkringsbolag. Läs dina försäkringsvillkor om du vill veta om du har rättsskydd och hur rättsskyddet fungerar. Rättsskydd finns även som ett moment i en heltäckande bilförsäkring.

Rättsskydd innebär att Du, genom Ditt försäkringsbolag, kan få delar av Dina  juridiska kostnader täckta vid en tvist. Som regel betalar hemförsäkringen eller ett annat försäkringsbolag denna ersättning som kan uppgår till mellan 75-80 % av Dina rättegångskostnader och, vid förlust, även 80 % av motpartens rättegångskostnader. Hur många procent av dina rättsskyddskostnader din försäkring täcker kan du utläsa i dina försäkringsdokument. I försäkringsbrevet kan du utläsa vilka moment som ingår i din försäkring. I försäkringsvillkoren kan du utläsa mer specifikt i vilka situationer och för vilken typ av tvist rättsskyddet omfattar. Rättsskyddsförsäkringar innehåller dock ett maxbelopp som varierar beroende på nivån av försäkringsbeloppet som du avtalet med försäkringsbolaget. Försäkringsbeloppet står i försäkringsbrevet och kan också fås av försäkringsbolaget.

De olika försäkringsbolagens villkor för rättsskydd varierar i viss mån beroende på vilken typ av försäkring det är frågan om. Är det en företagsförsäkring eller är det en konsumentförsäkring såsom exempelvis hemförsäkringen? Så det är därför viktigt att Du själv kontrollerar vilka villkor som Ditt försäkringsbolag ställer för beviljande av rättsskydd och även vad du själv måste bekosta i form av din ofta obligatoriska självrisk. All information du behöver finner du i dels ditt försäkringsbrev som är ditt bevis för försäkringen, dels i dina försäkringsvillkor som mer ingående anger dina förutsättningar för att utnyttja ditt försäkringsskydd. De flesta försäkringsbolagen har även sina försäkringsvillkor upplagda på sina webbsidor som du kan ladda ner i pdf-form. Du kan också beställa hem försäkringsvillkoren i hard copy, dvs, i pappersform.

Vem kan få rättsskydd och under vilka förutsättningar?

För att Ditt rättsskydd ska aktualiseras så ska en tvist ha uppstått med en annan part eller med ditt försäkringsbolag. Försäkringen måste också ha tecknats innan försäkringsfallet inträffat. Vissa försäkringsbolag har som regel att Du ska ha haft en försäkring i minst två år, utan avbrott eller byte av försäkring, för att kunna utnyttja Ditt rättsskydd. Bland annat för att inte försäkringsskyddet ska missbrukas på olika sätt.

Rättsskydd täcker som regel inte familjeärenden som rör tvistemål gällanee samboförhållande eller äktenskapsskillnad om inte det gått mer än två år sedan samboförhållandet eller äktenskapet avslutades.

Rättsskydd beviljas inte heller om Din tvist avser överklagandet av ett myndighetsbeslut.

Rättsskydd i hemförsäkringen

Du har som regel ett rättsskyddsmoment i Din hemförsäkring även om vissa villkor kan skilja sig lite åt beroende på vilket försäkringsbolag Du har. I typfallet är är det så att, bortsett från att tvistefrågan i sig ska omfattas av försäkringen, en tvist ska ha uppstått och att denna ska kunna prövas i tingsrätten, hovrätten eller Högsta domstolen. Som regel förefaller INTE Rättsskydd gälla för sådana tvister som avgörs i instanser som förvaltningsrätterna  exempelvis i skattemål, Psykiatri etc.). Man kan inte berika sig på någon processersättning vare sig man har dubbelförsäkring eller olika rättssubventioner. Den ena tar så att säga ut den andra.

Kostnader som kan ingå i rättsskyddet

Under förutsättningen att Dina kostnaderna kan anses som skäliga och nödvändiga och vid den mån Du inte kan få dem täckta av motparten så kan Du beviljas ersättning för nedan nämnda rättsliga kostnader:

  • Ombudbuds- och omkostnader. (Ditt ombuds arvode ersätts för en skälig tidsåtgång och högst enligt den timkostnadsnorm som regeringen vid varje gällande tillfälle fastställer vid ersättning till rättshjälpsbiträde enligt rättshjälpslagen). OBS! Att Ditt ombud inte är tvungen att förhålla sig till denna timkostnadsnorm – vilket därmed kan komma att innebära att Du blir ersättningsskyldig för den överstigande debiteringen.
  • Kostnader för utredning före rättegång, förutsatt att utredningen beställts av Ditt ombud.
  • Kostnader för bevisning i rättegång och skiljemannaförfarande.
  • Kostnader för medling enligt 42 kap 17 § i rättegångsbalken (RB).
  • Expeditionskostnader i domstol t.ex. stämningsansökan etc.)
  • Rättegångskostnader som du har ålagts att betala till motpart eller staten efter prövning av tvisten i domstol. OBS! Att denna kostnad endast uppgår till det försäkringsbelopp som Du innehar.
  • Rättegångskostnader som du vid förlikning under rättegång åtagit dig att betala till motpart under förutsättning att det är uppenbart att domstolen skulle ha ålagt dig att betala rättegångskostnader med högre belopp om tvisten hade prövats.

Vem hjälper Dig att söka rättshjälp och vem beslutar om rättshjälp?

Allmän och mer specifik information om rättsskydd i Ditt specifika ärende och vad Du har tecknat för försäkring finner Du i Ditt försäkringsbrev och i Dina försäkringsvillkor.Försäkringsbolagets försäkringsvillkor finns vid de flesta fall även upplagda på Ditt försäkringsbolags webbsida.

Om Ditt ärende gäller en privat tvistesak som prövas av Tingsrätten t.ex. fastighetstvist, ekonomiska tvister, vårdnadstvister etc. ska Du kontakta det försäkringsbolag som Du har Din hem- och villaförsäkring.

Om saken rör något som är försäkrat separat, t.ex. Din bil, så är det till det försäkringsbolag som Du innehar denna försäkring.

Vad inbegriper rättsskyddet för typer av ärenden?

Alla försäkringsbolag har olika villkor för när rättsskyddet skall gälla, men vanligtvis gäller nedanstående förutsättningar.

För att få rättsskydd i ett ärende måste det föreligga en tvist mellan två eller flera parter. Det är dock inte nödvändigt att Ditt ärende måste prövas i domstol, utan även ärende där Ditt ombud träffat förlikning/uppgörelse utan domstolsprövning, ger vid normalfallet, Dig rätt till ersättning för Dina juristkostnader. Men avvikelser kan förekomma.

Du kan inte få rättsskydd vid allmän juridisk rådgivning, för att upprätta avtal, överklaga myndighetsbeslut eller tvist som ska prövas av Förvaltningsrätten, vid brottsmål eller vid arbetsrättstvister.

Tvistens värde måste överstiga ett halvt prisbasbelopp (44.500 kronor för 2015). Dvs. en tvist som rör t.ex. en reparationskostnad på Din fastighet som är mindre än 22 250 kr berättigar inte skadorna rättsskydd pga. att värdet understiger beloppsgränserna.

Du måste ha innehaft försäkringen med rättsskyddet innan tvisten uppstod och Du måste ha haft en sammanhängande försäkringsperiod om två år. Villkor mellan olika försäkringsbolag kan som sagt avvika från varandra. Det är vanligtvis accepterat av försäkringsbolaget om Du skulle ha bytt försäkringsbolag under de två åren, så länge det inte funnits något glapp i försäkringsperioden och premiebetalningen. Premiebetalningen är din allra viktigasta förpliktelse enligt försäkrignsavtalet och den du måste sätta först. Har försäkringen genom utebliven försäkringspremie förfallit så är du utan försäkringsskydd.

Rättsskydd beviljas inte heller vid de fall där Din motpart är en före detta sambo eller make/maka och om det är kortare än två år sedan Ni separerade.

Rättsskydd vid Vårdnadstvist

Vid en vårdnadstvist som hänger samman med en separation, t.ex. skilsmässa, finns det inget rättsskydd hemförsäkringen som Du kan använda Dig av.

Rättsskydd vid vårdnadstvist kan, som regel, endast bli aktuellt efter att en viss tid (ofta två år) förflutit sedan föräldrarna brutit upp t.ex. flyttat isär eller tagit ut skilsmässa.

Rättsskydd beviljas av försäkringsbolaget eller en särskild försäkringsnämnd.

Antingen beviljar försäkringsbolaget rättsskydd eller en försäkringsnämnd och i det fall ditt ärende pågår i domstol så prövar domstolen din rätt till att bruka rättsskyddet. Både jurister och advokater och i vissa fall andra sakkunniga kan beviljas rättsskydd av försäkringsnämnden. Exempelvis en hyresvärd med specialkunskap inom vissa hyresfrågor kan beviljas rättsskydd i en hyresfråga som krävt rättsskyddet i anspråk. Som sakkunnig inom ett område ska man beviljas rättsskydd som ombud.

Vad är skillnad mellan rättshjälp och rättsskydd?

Den mest väsentliga skillnaden mellan rättshjälp och rättsskydd ligger i om Du skulle gå som förlorande part vid ett domstolsärende. Om Du har rättshjälp vid en förlust så blir Du betalningsansvarig för såväl Dina egna som motpartens rättegångskostnader. Medan rättsskyddet, förutom att det vanligtvis täcker den större delen av Dina rättegångskostnader, även och vid vissa fall kan täcka hela eller delar av motpartens rättegångskostnader. Du har dock ett försäkringsbelopp som är det du kan utnyttja vid en tvist. Fem basbelopp är inte helt ovanligt som ett tak för rättsskyddet.

Rättshjälpen kan beviljas vid en rättslig angelägenhet medan det, för rättsskydd, i normalfallet krävs att en tvist har uppkommit och kan visas på ett relevant sätt. I många fall kan motparten formulera sig kryptiskt och undvikande vilket gör att försäkringsbolaget inte anser att tvist enligt deras mening föreligger. Begreppet rättslig angelägenhet innebär att rättshjälpen inte är begränsad tillärenden som handläggs av domstol eller andra myndigheter utan att rättshjälp även skall vara en möjlighet vid utomprocessuella ärenden eller vid ärenden som handläggs av skiljemän.

Kontakta Försäkringsjuristerna Stockholm för ytterligare information om dina rättigheter till subventionerade rättsmedel.