Lojalitetsprincipen i affärsförhållande

Beakta lojalietsprincipen i affärsförhållanden

Lojalitetsprincipen kan ses som en hörnsten i de flesta förhållanden där ömsesidiga prestationer utväxlas. När man ingår ett avtal ska man i första hand givetvis tänka på sig själv. I andra hand ska man se efter sin affärspartners intressen. Lojalitetsplikten kodifieras sällan utan ingår underförstått i samarbete mellan parter med olika och samtidigt egna intressen som måste beaktas. Hur ska man då förhålla sig till sin motpart för att på samma gång kunna driva en affärsmässig verksamhet. Proportionalitetsprincipen – bör börjar bli allt mer viktigt inte minst som EU-princip – torde kunna användas som ett riktmärke. Man bör varken själv göra eftergifter på samma sätt som man inte genom underlåtenhet bör agera på ett sådant sätt att affärspartners råkar ut för oförutsebara och oönskade konsekvenser. Man bör inte heller utnyttja sina avtalsbefogenheter och i förlängningen urholka avtalsfriheten och aktualisera rättsmissbruksinstitutet i ett redan ojämnt fördelat avtal exempelvis. Agera lojalt mot din samarbetspartner och följ avtalets villkor.

Lojalitetsprincipen i ett anställningsförhållande

Anställningsförhållandet är ett annat avtal som ingås mellan en arbetstagare och en arbetsgivare med syftet att arbetstagaren ska utföra ett arbete som arbetsgivaren ska avlöna. Här gäller en mer ensidig lojalitetsplikt som stipulerar att arbetstagaren ska agera lojalt mot sin arbetsgivare och inte skada denne. Arbetstagarens lojalitetsplikt är så pass långtgående att arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens intressen före sina egna för att undvika konflikt. Illojalt agerande är ett brott mot anställningsavtalet och kan aktualisera såväl uppsägning som avsked enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *