Kan försäkringsbolagen ungå ansvar pga. tystnad

Läs dina villkor eller kontakta en sakkunnig

I väldigt många fall är det ju givetvis inte på detta vis jag nedan ska beröra men man ska som försäkringstagare vara medveten om sina rättigheter enligt försäkringsavtalet och inte blint ta försäkringshandläggaren eller skaderegleraren på orden. Det är inte många försäkringstagare som fullständigt läst igenom försäkringsvillkor. I många fall har man ögnat igenom försäkringsbrevet och förköpsinformationen utan att egentligen tagit sig tid att förstå hur villkoren ska tolkas i en reell situation. Kanske har någon haft tid att sitta och läsa försäkringsbolagets villkorssammanfattning som i sig kan verka som en mindre pocketversion. Men själva försäkringsavtalet som reglerar samtliga förehavanden mellan parterna är det sällan någon som läser. Det räcker ofta med en enkelt hänvisning till huvudavtalet så binds du som bekant även av dessa bestämmelser. De viktigaste undantagen ska stå med i ditt försäkringsbrev där även omfattningen av din försäkring anges och vilka beloppstak som kan tänkas ytterligare begränsa ditt försäkringsskydd. Jag kan nog med stor säkerhet säga att inte ens advokater och jurister orkar läsa hela avtalet. Det är inte heller utan vidare att upp och ner förstå alla punkter i försäkringsavtalet. För en konsument eller företagare. Eller för den delen en erfaren advokat. Tänker man på detta så kan man som konsument och annan som inte har specialkunskap inom försäkring få ett uppfattning om vilket sakmässigt överläge försäkringsbolagen faktiskt sitter på.

Det viktigaste är dina skyldigheter enligt avtalet

Det är givetvis inte möjligt att helt och hållet veta vilket innehåll försäkringsavtalet har om man som sagt inte på ett eller annat sätt är insatt i ämnet. Man vet ofta att man har skyldigheter och de flesta håller jämn klass med vanligt sunt bonnförnuft. Det viktigaste är givetvis att betala för det negativa skydd försäkringsbolaget ger, denna motprestation mot risken som lämnas över till försäkringsbolaget kallas försäkringspremie och är försäkringstagarens allra viktigaste åtagande enligt avtalet med försäkringsbolaget. I tillägg finns en uppsjö bestämmelser som försäkringstagaren måste hålla sig efter för att inte riskera att försäkringsskyddet helt – eller delvis – sätts ur spel. Så länge man är aktsam om sin egendom och inte ökar risken för skada så brukar man vara på den säkra sidan. Men försäkringsskyddet måste smalnas av för att premien inte ska bli för dyr. I försäkringsavtalet illustreras dessa i form av begränsningar av försäkringsskyddet eller så kallade undantagsvillkor. Ofta händelser som är så vanliga och därmed riskfyllda ur försäkringssynpunkt att bolaget inte valt att försäkra dessa. Exempelvis så är skador och stölder orsakade av någon i det egna hushållet undantagna försäkringen eftersom risken för dessas realiserande är allt för hög.

Kan försäkringsbolagen i tysthet undgå ansvar?

Varför är det då så viktigt att ha någon slags koll på försäkringsvillkoren eller i andra hand använda sig av en sakkunnig när man hamnat i diskussion med försäkringsbolaget. För det är på diskussionsnivå man börjar. Är man redan i diskussion med försäkringsbolaget så har man hamnat med de 20% som av en eller annan anledning fått försäkringsbolaget att öppna en dialog. I andra fall hade man i de allra flesta fall fått sin försäkringsersättning. Utan någon diskussion. En inte oväsentlig anledning är att försäkringsbolagets skadereglerare och handläggare är väl medvetna om försäkringstagarnas okunskap om, de inte sällan snåriga, försäkringsvillkoren och väljer ibland att inte ge vägledning trots att försäkringstagaren har råkat ut för en ersättningsbar skada.

Bevisbördan ligger hos dig som försäkringstagaren att påvisa att försäkringen täcker skadan

Eftersom bevisbördan för försäkringsfall ligger hos försäkringstagaren är det han eller hon som ska bevisa att försäkringsfall föreligger. Ofta är det inga konstigheter, men en av försäkringstagaren hänvisning till fel klausul / villkor i försäkringsavtalet kan räcka för att han ska bli nekad ersättning trots att försäkringsfallet i övrigt är ett faktum. Handläggaren kan helt sonika och korrekt säga att den händelse du angett inte passar i det försäkringsmoment som du kräver ersättning från. I de allra flesta fall hänvisar en bra försäkringshandläggare / -jurist på försäkringsbolaget försäkringstagaren rätt i just denna fråga, men så är det långt ifrån alltid. Försäkringsbolaget behåller sina pengar och försäkringshandläggaren / skaderegleraren får en förmodad kick-back. Kontentan av det hela är att man inte ska ta någon på orden som har andra intressen är dig själv när pengar står på spel. Har man inte läst försäkringsvillkoren fram till skadehändelsen kan det vara en bra ide att göra så nu för att utröna om det ens är en ersättningsberättigad skada man råkat ut för och – om så – hur man ska man formulera sig till försäkringsbolaget för att få sin rätt igenom och hamna korrekt i försäkringsvillkoren med sin skadehändelse.

Om du inte vet vad du ska göra, kontakta en av våra jurister för vägledning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *