Avtal och kommersiella kontrakt Franchiseavtal, samarbetsavtal, konkurrens- och sekretessavtal samt leverans-, VD- och IT-avtal m.m.

 

Franchiseavtal, samarbetsavtal, konkurrens- och sekretessavtal samt leverans-, VD- och IT-avtal m.m.

Avtalsrätten har gamla anor. Även dagens allmänna och speciella avtal har sin grund i avtalslagen från 1915. När själva avtalet som rättskälla inte ger vägledning. Lagar och regler har inte ändrats nämnvärt den senaste tiden inom detta område. Senaste ändringen i avtalslagen gjordes år 1976 då det så kallade oskälighetsvillkoret inkorporerades i avtalslagen 36§. I Sverige råder avtalsfrihet i meningen att vi kan välja att avtala om det mesta mellan himmel och jord utan att någon direkt reglering för detta har ansetts behövas. Vissa moment såsom boköp regleras i jordabalken men i övrigt så är endast specialområden som har särskilda krav på form. Bär man ingår avtal är det dock viktigt att man skriftligt formulerar de ömsesiktiga rättigheterna och skyldigheterna för att undvika missförstånd och friktion i samarbetet med en kanske annars mycket god affärspartner. Andra avtal kan vara VD-avtal, IT-avtal som blir allt vanliga samt köpe- och leverans- samt distributionsavtal. Skuldebrev och reverser är andra rättshandlingar som faller inom avtalslagens bestämmelser som också innefattar andra rättsliga handlingar, därtill närliggande rättsområden är exempelvis kommissionslagen som har väglednande regler för avtalsförhållande mellan avtalsparter.


Offentliga upphandlingar

Bevaka ramavtalsslut, analysera tilldelningsbeslut och formulera förfrågningsunderlag

Offentliga upphandlingar är grundläggande för mångas affärer. Ett kontrakt med det allmänna kan göra stor skillnad för en verksamhet där man med ramavtalet i ryggen kan ägna viktig tid att utveckla verksamheten istället för att jaga nya kunder till din verskamhet. Med ett avtal har du säkra pengar under ramavtalstiden och kan ägna det åt det du är bäst på. Förvaltningen och driften av din egna kärnverksamhet. Vi bevakar upphandlingar och ramavtalsslut inom din bransch, analyserar den offentliga marknaden och tidigare tilldelningsbeslut samt formulerar ditt förfrågningsunderlag så du inte går miste om ett viktigt avtal på grund av ett enkelt formellt misstag eller annat.


Försäkringsavtalsrätt

Överprövning av felaktiga beslut, tvister om ersättning och rätten till försäkring

Försäkringsavtalsrätten hör till den speciella avtalsrätten och har effekter av exempelvis avtalsbrott som skiljer sig från vanliga avtal. Även uppsägningen av försäkringen skiljer sig från den vanliga avtalsuppsägningen. När man råkat ut för skada av något slag är det försäkringsavtalet som är den viktigaste rättsgrunden men ofta är det försäkringsavtalslagen som ställer upp reglerna för försäkringsbolaget eftersom försäkringsavtalslagen är tvingande i stora delar och utför minimikrav för avtalsförhållandet mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren.


Jurist Stockholm – Vi bistår företag i rådgivning och expertis inom företagsjuridiken

Våra affärsjusiter biträder delägarstyrda företag, både större och mindre, med affärsjuridisk rådgivning och expertis inom våra kärnområden. Vi formulerar, granskar och tolkar delägaravtal och -dokument, ger löpande affärsjuridik rådgivning till allt från mindre och medelstora bolag och organisationer i bolagsrättsliga frågor rörande allt från kapitalanskaffning, snabba avvecklingar, lagerbolag och styrelsearbete. Vi sköter också process och fungerar som ombud vid olika tvister i domstol och specialdomstol samt skiljeförfarande.

Delägarskap i bolag – Handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag och enskild firma

Aktieägaravtal, delägaravtal, bolagsordningar och andra bolagsdokment är en delikat procedur som kräver god förförståelse för varje bransch där praxis utformats efter handels- och partsbruk. Beroende på vilken avtalsform du hamnar inom så är det avtalsrubriken och parternas förutsättningar som sätter ribban.

Bolagsjuridik och företagsjuridik – Företagsetablering och expansionsstrategi med franchise

Våra affärsjurister ger kvalificerad juridisk rådgivning beroende på ditt juridiska problemområde. Vi har jurister inom de flesta områden för att kunna bemöta våra klienters behov. Vi bistår våra klienter i allt från bolagsbildningar och etablering av företag och franchise som expansionsstrategi. Vi sköter även administration och profilering av befintliga affärsrörelser.

Tvist och process – Allmän domstol och specialprocess

Har du råkat i tvist med en privatperson eller en affärspartner eller kanske en leverantör eller annan samarbetspartner så har du hamnat hos rätt byrå. Vi tar tvister i samtliga rättsforum med allmän domstol, förvaltningsrätten, skiljenämnden samt andra special-processförfaranden för våra huvudmän.

Mer om juridik och försäkring

En jurist tar din strid mot försäkringsbolagen

Jurist Stockholm. En försäkringsjurist med försäkringsrättslig skolning kan med fördel dina försäkrings-rättsliga frågor mot försäkringsbolaget jurister. En försäkringsjurist kan lag (2005:104) om försäkringsavtal. Försäkringsjuristen vet hur lagen är uppbyggd, vem den är tänkt att skydda och hur lagstiftaren resonerat i olika situationer som inte återfinns i lagtexten. Försäkringsjuristen vet också hur domstolarna har kompletterat lagtextens ofta kortfattade utformning. I många konsumentförhållanden tänker lagstiftaren konsumentvänligt, kan man jämföra detta med exempelvis konsumentlagstiftningen som skiljer sig från köplagen i vissa liknande delar, däribland väsentligthetskriteriet som skiljer sig mellan köp- och konsumentförhållanden. I försäkringsrätten har man ett liknande förhållningssätt när man bedömer olika partsnivåer, om man får kalla det så, när en aktör är större och starkare och på ett bättre sätt kan tillvarata sina egna intressen än vad konsumenter och mindre företag kan göra inom ramen för sin kanske begränsade verksamhet.


En affärsjurist på Din sida | Få Juristhjälp av en Juristbyrå

Försäkringsjurist eller affärsjurist i Stockholm – juristhjälp – är en ny sida där du kan få vägledning och råd i olika avtals- och försäkrings-relaterade frågor som kan ha betydelse för din rätt att få ut din försäkringsersättning. En försäkringsjurist arbetar för sin klients intressen i första ledet och ska inte dra sig för att komma på kant med försäkringsbolagets utredare. Inte i rätten heller för den delen, utan strida för sin klients intressen hur den är må va skapta. Därför kan det vara en fördel att ta en försäkringsjurist framför en advokat. En advokat är ofta allmän inriktad medan en försäkringsjurist uteslutande arbetar med avtals- och försäkringsfrågor. Kom i kontakt med en försäkringsjurist i Stockholm eller läs mer om försäkringsfrågor på försäkringsbloggen.


Behöver du juridisk hjälp i en försäkringsfråga

Jurist Stockholm | Juristhjälp och juridik rådgivning. Frågor relaterade till avtalsförhållandet gentemot försäkringsbolaget eller gällande försäkringsvillkoren skulle ta månader om inte år för att sätta in i ett perspektiv, sen måste man behärska den juridiska metoden i grund och botten för att kunna knyta ett problem till en rättsgrund och vidare systematisera och organisera sin sak för att lägga fram för en motpart, som ett försäkringsbolag. Försäkringsfrågor hör till de svåraste att nysta ut inte minst på grund av att motstående intressen utan objektiva utgångspunkter står mot varandra samtidigt som stora värden för båda sidor står på spel. Därför kan det vara en bra ide att bemöta försäkringsbolaget med en likvärdig arsenal de själva använder och denna har försäkringsjuristen till hands. Kungens kurva i Stockholm – Juristbyrå.


En affärsjurist kan den formella och processuella gången vid försäkringsfall

Inta bara den materiella juridiken kring försäkringsfall är knepig, Även den formella och processuella gången måste bli korrekt för att man ska kunna lyckats ro hem ett försäkringsfall som i någon del gjort försäkringsbolaget tveksamma om händelseförloppet eller kanske försäkringstagarnas berättelser i samband med skadeanmälan och försäkringsfallet. En affärsjurist eller en försäkringsjurist är bäst lämpad att lösa frågan med försäkringsbolagen innan det blir tvist mellan parterna. Försäkringsrättsprocessen börjar ofta hos försäkringsbolagen varpå det finns olika medel med omprövning, överprövning. Det finns också försäkringsnämnder och kundombudsmannen samt allmänna reklamationsnämnden att vända sig till i vissa fall. Men inte heller där sköter sig saker och ting utan vidare och det gäller ofta att hålla tungan rätt i munnen om man får klä, ett av försäkringstagarna vanligt förhastande, i den språkdräkten. När saker ställs på sin spets är det i slutänden försäkringstagaren som får bära det tunga lasset så det gäller att i vilket fall som helst att vara påläst och kunna sina försäkringsvillkor.


Jurist tolkar försäkringsavtal och andra avtal

Försäkringsbolagens jurister kommer inte i de allra flesta fall att tolka försäkringsvillkoren till din, försäkringstagarens, fördel, De har ett tryck på sig inte bara från försäkringskollektivet att hålla nere kostnaderna, som består i utbetalning av försäkringsersättning, utan även från aktiebolagsägarna. Försäkringsbolagen tolkar därför inte sällan sina egna villkor tämligen restriktivt i meningen att villkoren blir ganska smala med många undantag. Ett undantag i försäkringsvillkoren som realiseras fullt ut kan i princip innebära att försäkringsersättningen sätts ned till noll. De bör i den meningen kanske ses som omfattningsvillkor även om den inte uttryckligen skulle framhållas som sådant till försäkringstagarna. Nedsättning av försäkringsersättningen är inte ovanligt och görs då i förhållande till den risk man ökat eller hur man nu påverkat försäkringsfallet. En försäkringsjurist kan alla avtalsrättsliga och försäkringsrättsliga principer som krävs för att tolka och granska ett försäkringsavtal eller ett avslagsmotiveringen från försäkringsbolaget.

Förmodat försäkringsbedrägeri – på grund av tveksamt lämnade uppgifter?

Sätter försäkringsbolaget myror i huvudet på dig? Har du av misstag lämnat felaktiga redogörelser eller har försäkringsbolaget missförstått något du sagt. Vill den inte betala ut ersättning på någon grund. Exempelvis att du inte uppvisat din bevisbörda för försäkringsfallet på ett relevant sätt. Trots att du gjort allt rätt enligt försäkringsavtalet och alltid i tid betalat försäkringspremien? Många gånger hamnar helt hederliga försäkringstagare som bara hamnat fel i sina redogörelser olyckligt ut och även om försäkringsbolagen inte direkt använder uttrycket så kan mycket av deras agerande insinuera att försäkringsbedrägeri – tveksamheter som de ofta kallar det – är för handen.

Försäkringstagaren har bevisbördan för försäkringsfall – nekad ersättning vid skada – skadeförsäkring

Försäkringstagaren har bevisbördan för försäkringsfall – nekad ersättning – försäkringsbolagen kan undgå begreppet försäkringsbedrägeri eller annan tveksamhet genom att lägga försäkringstagaren till last att han inte på ett relevant sätt kunnat bevisa – försäkringsfall – bevisbördan genom bristfälliga svar på försäkringsbolagens frågor och möjligen någon produkt där ursprunget kan ifrågasättas på något sätt. Kvitto kanske saknas eller så är det egendom av högre värde där det per automatik ringer i klockorna hos försäkringsbolagen. Allt större värden just mer utförlig utredning och därmed en högre nivå i försäkringsbolagens utredningskvalitet. Handlar det om stora värden finns särskilda specialister som är duktiga utredare och lämnar lite till slumpen. Försäkringsbolagen har jurister på administrativ nivå. Har du haft inbrott eller annan skada genom stöld eller olycka så kontakta tidigt en jurist och läs dina försäkringsvillkor noga. Kontakta en jurist eller en advokat för att se vad som gäller för ditt rättsskydd. Vid sakskada och skadeförsäkringsfrågor.

FÖRSÄKRINGSBOLAGEN FUSKAR VID UTREDNING AV FÖRSÄKRINGSFALL

Försäkringsbolagens utredningsmetoder

Många gånger stöter man som jurist – och särskilt som försäkringsjurist – på situationer på fältet och på papperet som är anmärkningsvärda om man ska tala i mjuka ordalag. Försäkringsbolagen har ofta cyniska sätt att slippa undan ansvar och inte sällan råkar vanliga medborgare som trott sig ha ett fullgott försäkringsskydd illa ut. Försäkringsbolagen har egna utredare och när dessas kompetens tar slut – och denna nivå är väldigt varierande – tar deras sakkunniga externa uppdragsmän över. Även dessa har visat sig ha mycket tveksamma utredningsmetoder som man många gånger slår hål på som jurist. I många fall håller man det också för sig själv för att inte röra runt för mycket i grytan då vissa saker – som i varje fall undertecknad varit med om – har massmedialt intresse utöver det vanliga. Det skulle ställa många försäkringsbolags utredningsmetoder och utredare på kanten.

RÄTTSSKYDD FÖR OMBUDSKOSTNADER

Rättsskydd för ombudskostnader

Rättsskydd för ombudskostnader ingår som ett moment i många försäkringstyper. I hemförsäkringen finns det ett rättsskyddsmoment som tar sikte på ombudskostnader i samband med tvist mot ett försäkringsbolag eller en annan motpart man hamnat i tvist med. En reell tvist ska föreligga enligt försäkringsvillkoren. Vad det är skiftar dock livligt mellan olika försäkringsbolag som ibland svälter ut försäkringstagaren genom att undvika begreppet ”tvist! som får betala sina egna ombudskostnader tills försäkringsbolaget


Avtal – Försäkringsavtal och villkorens innebörd

Avtal kan vara allmänna. Försäkringsavtal är speciella. Avtal kan även bli speciella då de hamnar i hägnet av specialområden såsom exempelvis försäkringsavtalsrätt. Har du ingått ett avtal med försäkringsbolaget att de ska stå en viss risk mot att du betalar försäkringspremie så har avtalet mellan er visst innehåll som är speciellt till sin karaktär. Försäkringsavtalet är ensidigt i meningen att försäkringsbolaget i princip enda förpliktelse enligt avtalet är att betala ut ersättning om det så kallade försäkringsfallet inträffas medan försäkringstagaren å sin sida måste beakta en hel rad med förpliktelser inlemmade i avtal om försäkring och de villkor som följer därav.

Avtal om försäkring | ensidigt avtal?

Avtal om att försäkringsbolaget ska ta en viss risk som inte på förhand kan vara bestämt att den realiseras och på vilken en försäkringspremie till trots kan betalas år efter år torde vara ett ensidigt avtal i den mening. Ett avtal – må det vara mellan företag (och då mer dispositiva inslag) är ofta ömsesidigt i många delar till trots. Medan försäkringsavtalet har en rad så kallade biförpliktelser som försäkringstagaren måste beakta.

Försäkringstagaren får inte:

 

  • öka risken för fara
  • framkalla det så kallade försäkringsfallet
  • undanhålla upplysningar som kan vara relevanta för tecknade av försäkring
  • berika sig på försäkringsfallet
  • bedra försäkringen genom att plussa på försäkringsräkningen eller
  • hitta på genom osanna uppgifter försäkringsfallet.

 

 

Försäkringstagaren måste enligt avtal om försäkring vara rädd om den försäkrade produkten och i vissa fall även rädda produkten från skada och ytterligare skada. Försäkringstagaren måste vara rädd om sin egendom och därför kan försäkringsvillkoren också ofta vara tämligen snäva i meningen att när man är nere på detaljnivå så är det många saker som kan göra att försäkringstagaren får sin ersättning reducerad och även i vissa fall nedsatt med 100 procent – vilket i sig måste ses om en omfattningsvillkor i försäkringsavtalet. Avtal | villkor och avtal om försäkring Avtal och villkor om försäkring | försäkringsbolaget har upprättat försäkringsavtalet och villkoren däri och många bestämmelser är såklart till deras fördel. De driver precis som vilket annat företag som helst näringsverksamhet och ska gå med vinst. Det är deras yttersta mål. De lyder under Finansinspektionen som tillsynsmyndighet och måste därför följa deras föreskrifter.


Ska man anlita advokat eller jurist vid försäkringsfall?

Om man ska anlita en advokat eller en jurist vid försäkringsfall och skada frågor sig många. En advokat har vissa fördelar rent processmässigt möjligen medan en jurist med skolning inom försäkringsavtalsrätt kan den sakmässiga delen på en mer specifikt sätt.

Både advokaten och juristen beviljas rättsskydd

En advokat tillmäts som regel rättsskydd medan en jurist – inom försäkringsrätt – i vissa fall får begära prövning av Sveriges Försäkrings Nämnder. Om man på grund därav ska välja en advokat beror på. En advokat i allmänhet har – medan en jurist med spetskompetens inom försäkringsavtal – lägre sakkunskap där en försäkringsjurist i försäkringsfallet väl känner både försäkringsbolagens agerande på samma sätt som gången vid försäkringsärenden och försäkringsfall. Läs avtalet mellan dig och försäkringsbolaget för att veta exakt vilket skydd du har.

Advokat och jurist utanför Stockholm

Advokat Karlstad | Söker du en advokat Karlstad när du råkat ut för skada har det fördelen med läget men ofta behöver man inte träffa sin advokat eller jurist – som själva ofta sköter saken med försäkringsbolag och andra möjligt inblandade instanser- det kan vara leasing- och finansbolag eller andra aktörer som påverkas av exempelvis din sakskada. Anlitar du en advokat eller jurist i Stockholm har du ofta en bredare valmöjlighet där olika sakområden kan ställas mot varandra. Tillgången till en advokat i Karlstad inom försäkringsrätt är dock mer begränsad (i Stockholm finns dessutom kurser på området försäkringsavtalsrätt där juristerna skolas i försäkringsrätt från första parkett) då det inte finns renodlade utbildningar på avancerad nivå inom försäkringsavtalsrätt.

Advokat Karlstad | Advokater i Karlstadsområdet

Duktig advokat i Karlstad | Advokater i Värmland. Söker du en advokat i Karlstad finns dock flera goda valmöjligheter trots nämnda begränsning. En fördel kan vara att ta en rådgivningstimme och om man själv är lite påläst så kommer man märka om advokaten kan sin sak. I Värmland liksom Karlstad finns flertalet advokat och juristbyråer att välja mellan. Rättsskydd beviljas oavsett jurist eller advokatbyråns lokalisation med eventuella undantag för tidsspillan genom resa en fråga som försäkringsvillkoren besvarar.